Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft sinds 2021 een methodiek ontwikkeld om een eerste inschatting van de broeikasgasemissies beschikbaar te stellen op basis van kwartaalcijfers.

Overzicht voorlopige kwartaalcijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. Nadat aan het begin van kalenderjaar t de definitieve Emissiecijfers 1990 t/m (t-2) worden vastgesteld door de Emissieregistratie, worden in de zomer voorlopige emissiecijfers vastgesteld voor het jaar t-1.

Sinds begin 2021 is er een bij het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ontwikkelde methodiek beschikbaar om voorlopige kwartaalcijfers over jaar t te bepalen. Op basis van vier kwartaalcijfers is dan in maart van het jaar t reeds een voorlopige jaartotaal beschikbaar voor jaar t-1. In juni, september en december van jaar t volgen dan de emissiecijfers over respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal van datzelfde jaar.

Momenteel presenteren wij de voorlopige cijfers over de 4 kwartalen van 2021, het jaartotaal 2021 en de eerste twee kwartalen van 2022. Daarnaast ook de definitief vastgestelde cijfers over 2020.  Dit artikel geeft een nadere toelichting bij de cijfers over het tweede kwartaal van 2022.

Deze emissiereeks wordt weergegeven conform AR5, wat vanaf emissiejaar 2021 verplicht is (zie uitleg onder overzichtstabel 'Broeikasgassen').

 

Broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten, conform AR5
*) Definitief cijfer volgens Emissiregistratie
**) Berekend volgens CBS-methode
Als gevolg van afrondingen kan het zijn sommige optellingen niet helemaal kloppen.

 
2020*
2021 Q1**
2021 Q2**
2021 Q3**
2021 Q4**
2021**
2022 Q1**
2022 Q2**
Electriciteitsopwekking                
CO2 32,5 9,0 6,5 7,3 9,6 32,4 7,7 6,5
     Overige broeikasgassen 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
     Totaal 32,7 9,1 6,5 7,4 9,7 32,7 7,7 6,6
                 
Industrie          
CO2 47,1 13,2 11,7 10,9 11,3 47,1 11,0 9,7
     Overige broeikasgassen 6,3 1,5 1,5 1,5 1,5 6,1 1,5 1,5
     Totaal 53,3 14,8 13,2 12,4 12,8 53,2 12,5 11,2
           
Gebouwde omgeving                
CO2 21,3 9,8 4,6 2 7,5 23,9 8,6 3,6
     Overige broeikasgassen 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 0,2 0,1
     Totaal 21,8 10,0 4,8 2,1 7,6 24,5 8,8 3,7
                 
Verkeer en vervoer                
CO2 30 6,8 7,6 7,6 7,9 29,9 6,9 7,7
     Overige broeikasgassen 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2
     Totaal 30,6 6,9 7,8 7,7 8,0 30,5 7,0 7,8
                   
Landbouw                
CO2 7,5 2,7 1,8 1,4 1,9 7,8 2,3 1,4
     Overige broeikasgassen 19,6 5,0 4,8 4,7 4,8 19,3 4,8 4,7
     Totaal 27,1 7,7 6,6 6,1 6,7 27,1 7,1 6,0
                 
Totalen                
CO2 138,3 41,6 32,2 29,1 38,2 141,1 36,4 28,9
     Overige broeikasgassen 27,2 6,9 6,7 6,5 6,7 26,8 6,7 6,5
     Totaal
165,5
48,5
38,8
35,6
44,9
167,9
43,1
35,4

Afname broeikasgasemissies

In het tweede kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat komt vooral door minder aardgasverbruik in de industrie, landbouw en de gebouwde omgeving. Een ontwikkeling die ook al zichtbaar was in het eerste kwartaal van 2022, en die het gevolg is van met name de hoge aardgasprijzen en het relatief zachte en zonnige voorjaar.

De elektriciteitssector heeft ruim 4 procent meer geproduceerd dan in het tweede kwartaal van 2021. Door de veranderde energiemix is de uitstoot van CO2 echter vrijwel gelijk gebleven: de inzet van meer kolen werd gecompenseerd door de inzet van meer hernieuwbare elektriciteit. De broeikasgasuitstoot door de mobiliteitssector is eveneens vrijwel gelijk gebleven.