Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek heeft sinds 2021 een methodiek ontwikkeld om een eerste inschatting van de broeikasgasemissies beschikbaar te stellen op basis van kwartaalcijfers.

Overzicht voorlopige kwartaalcijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. Nadat aan het begin van kalenderjaar t de definitieve Emissiecijfers 1990 t/m (t-2) worden vastgesteld door de Emissieregistratie, worden in de zomer voorlopige emissiecijfers vastgesteld voor het jaar t-1. Sinds begin 2021 is er een bij het CBS ontwikkelde methodiek beschikbaar om voorlopige kwartaalcijfers over jaar t te bepalen. Op basis van vier kwartaalcijfers is dan in maart van het jaar t+1 reeds een voorlopige jaartotaal beschikbaar voor jaar t. Via deze methodiek presenteren wij de voorlopige cijfers over de 4 kwartalen van 2021, het jaartotaal 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Daarnaast ook de definitief vastgestelde cijfers over 2019 en 2020.  Dit artikel geeft een nadere toelichting van de cijfers over het eerste kwartaal van 2022.

 

Broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten
*) Definitief cijfer volgens Emissiregistratie
**) Berekend volgens CBS-methode
Let op: door afrondingen kunnen sommige optellingen niet helemaal kloppen.

 
2019*
2020*
2021 Q1**
2021 Q2**
2021 Q3**
2021 Q4**
2021**
2022 Q1**
Electriciteitsopwekking                
CO2 41,3 32,5 9,1 6,6 7,5 9,9 33 7,8
     Overige broeikasgassen 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
     Totaal 41,5 32,7 9,2 6,6 7,5 10 33,3 7,9
                 
Industrie            
CO2 47,3 47,1 13,1 11,6 10,9 11,3 46,9 11,1
     Overige broeikasgassen 6,6 6 1,5 1,5 1,5 1,5 6,1 1,5
     Totaal 53,9 53,1 14,6 13,2 12,5 12,8 53,1 12,6
             
Gebouwde omgeving                
CO2 22,6 21,3 9,6 4,6 2 7,3 23,4 8,5
     Overige broeikasgassen 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2
     Totaal 23,1 21,8 9,8 4,7 2 7,5 24 8,7
                 
Verkeer en vervoer                
CO2 34,4 30 6,9 7,7 7,6 7,9 30,1 6,9
     Overige broeikasgassen 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2
     Totaal 35,1 30,6 7 7,8 7,8 8,1 30,8 7,1
                   
Landbouw                
CO2 7,8 7,5 2,8 1,8 1,4 2 8 2,2
     Overige broeikasgassen 18,7 18,7 4,8 4,7 4,6 4,7 18,7 4,7
     Totaal 26,5 26,2 7,6 6,5 5,9 6,6 26,7 6,8
                 
Totalen                
CO2 153,5 138,3 41,5 32,2 29,4 38,4 141,5 36,5
     Overige broeikasgassen 26,8 26,1 6,8 6,5 6,4 6,6 26,3 6,6
     Totaal
180,3
164,3
48,3
38,8
35,8
45
167,8
43,1

 

In het eerste kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. In de elektriciteitssector, de landbouwsector, de industrie en de gebouwde omgeving verminderden de CO2-emissies. Dat komt vooral doordat minder aardgas is verbruikt. De hoge aardgasprijzen speelden een rol, maar ook was het eerste kwartaal van 2022 relatief warmer dan hetzelfde kwartaal in 2021. De elektriciteitssector heeft door een productiedaling 14 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Ondanks het feit dat er meer steenkolen zijn verstookt in plaats van aardgas. Ook de toename van de productie uit hernieuwbare bronnen droeg bij aan de lagere uitstoot.

De uitstoot van broeikasgassen door mobiliteit (verkeer en vervoer) was in het eerste kwartaal van 2022 ongeveer hetzelfde als in hetzelfde kwartaal van 2021. Daarmee lag de uitstoot door mobiliteit nog steeds onder het pre-coronaniveau. Het verbruik van benzine was 8 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021, terwijl het verbruik van diesel 4 procent lager was.