We verzamelen twee soorten gegevens: de gegevens van bedrijven en de gegevens voor de berekening van de diffuse emissies. Lees meer uitleg hierover bij de emissieregistratie.

Gegevens van bedrijven

Veel bedrijven moeten jaarlijks een milieujaarverslag indienen. Dat staat in het Besluit Milieujaarverslaglegging. Het gaat om de emissies uit de industrie, de energiesector, raffinaderijen en afvalverwijdering. In het milieujaarverslag (MJV) geven bedrijven onder andere aan welke emissies in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het Bevoegd Gezag (vergunningverleners zoals provincies, gemeenten en waterschappen) controleert deze gegevens. Daarna worden de gegevens uit de MJV's verzameld en opgeslagen in de database. Andere bedrijven vullen deze MJV’s aan, vrijwillig of in het kader van een milieuconvenant. Het geheel van deze gegevensverzameling is de ER-Individueel of ER-I-database. De gegevens in de ER-I zijn de basis voor de emissieberekeningen per stof per emissieoorzaak.

Gegevens diffuse emissies

Voor de berekening van de emissies zonder individuele gegevens, gebruiken we statistische gegevens. Deze gegevens worden aangeleverd door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek , Wageningen Economic Research (WecR), Wageningen Environmental Research (WenR) en diverse andere instituten.

Emissieberekeningen

Gegevens van bedrijven

De basis voor de berekening van emissies door de industrie zijn de ER-I-gegevens. Met statistische methoden en aanvullende informatie worden deze ER-I-gegevens opgeschaald naar de landelijke totale emissie van industriële bronnen.

Gegevens diffuse emissies

Taakgroepen met daarin deskundigen van diverse betrokken instituten berekenen de niet-individueel geregistreerde industriële bedrijven en de overige doelgroepen. Voor deze niet-industriële bronnen gebruiken zij dit algemene principe: 
Emissie = Activiteit (Emissieverklarende eenheid) x Emissiefactor (E=A*EF).

Activiteitendata komen meestal uit landelijke statistieken. Soms zijn er bronspecifieke basisgegevens beschikbaar. Emissiefactoren worden vastgesteld op basis van metingen, (modelmatige) berekeningen of uit de (internationale) literatuur. Een uitgebreide toelichting op de methoden voor de berekening van de emissies per emissieoorzaak vind je bij de ‘documenten’.

Voorlopige en definitieve emissiecijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. De emissiereeks van 1990 tot en met een bepaald jaar t komen in het jaar t+2 beschikbaar op de website. Bijvoorbeeld: in het jaar 2021 worden de emissiecijfers over 1990-2019 gepubliceerd. Het tijdstip van publicatie ligt rond de zomer. Dan is ook de ruimtelijke verdeling over Nederland van de emissies voltooid.

Voorlopige emissiecijfers

Omdat er 2 jaar zitten tussen een emissiejaar en de publicatie van de emissiecijfers daarover, publiceert de Emissieregistratie ook voorlopige emissiecijfers. Voor het betreffende jaar t worden die geschat in het jaar t-1. In het jaar 2021 worden bijvoorbeeld rond de zomer de voorlopige cijfers gepubliceerd over het jaar 2020. Hierbij worden aan de al vastgestelde reeks emissiecijfers 1990-(t-2) alleen voor jaar t-1 (2020 in het voorbeeld) voorlopige cijfers toegevoegd. Deze cijfers worden een jaar later vervangen door de definitieve cijfers. Daarbij is het mogelijk dat ook emissiecijfers uit voorgaande jaren in de reeks worden bijgesteld. Bijvoorbeeld als gevolg van methodiekwijzigingen of foutcorrecties. Wanneer een emissiecijfer op de website voorlopig is, staat dat erbij.

Berekening voorlopige cijfers

Voorlopige cijfers worden via dezelfde methodiek berekend als de definitieve reeks waar ze aan worden toegevoegd. Bij de berekening van voorlopige emissiecijfers worden geen nieuwe emissiefactoren of methoden toegepast. Alleen de activiteitgegevens in de berekeningen worden aangepast. De gebruikte activiteitgegevens voor de voorlopige emissiecijfers kunnen bestaan uit feitelijke activiteitdata (bijvoorbeeld voorlopige energie- en/of productiecijfers. Maar ook uit productie-indexen en andere informatie over volumegroei.

Methode voor broeikasemissiecijfers

Voor broeikasgasemissiecijfers is sinds begin 2021 een bij het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde methodiek beschikbaar om nog eerder dan voorheen in een bepaald jaar een voorlopige schatting te maken van de emissiecijfers van jaar ervoorHierbij wordt de berekening van voorlopige kwartaalcijfers gebruikt, waarbij in maart van een bepaald jaar al een voorlopig cijfer over het jaar ervoor beschikbaar komt. In juni zijn dan al cijfers over het eerste kwartaal van het lopende jaar beschikbaar, en zo ieder kwartaal.