Emissieregistratie

Handleiding Watson applicatie:

Invoer

Figuur 1 toont de Watson-applicatie startpagina. schermafdruk watson Figuur 1: Schermafdruk van de Watson-applicatie In de figuur zijn verschillende onderdelen te onderscheiden die genummerd zijn van 1 tot en met 9. In de volgende tekst wordt per nummer het onderdeel toegelicht.

1. Rapportage

picklist rapportage

Bij rapportage kan er voor drie opties gekozen worden:

Meetresultaten per stof
In deze rapportage staat de stof centraal. Per stof wordt over alle metingen van die stof in Watson-database 5 verschillende kentallen berekend: minimum, mediaan, gemiddelde, P90 en maximum. Per stof wordt het aantal metingen en het aantal metingen boven de rapportagegrens aangegeven.
Meetresultaten per stof per RWZI
Deze rapportage bestaat niet alleen uit de stof, maar ook uit de RWZI waar de stof gemeten is. Bij deze rapportage worden dezelfde kentallen berekend als bij de meetresultaten per stof.
Berekening van het zuiveringsrendement
In deze rapportage wordt het zuiveringsrendement berekend, wanneer op dezelfde dag een meting van een stof beschikbaar is in zowel influent en effluent van een bepaalde rwzi. In het uitvoerbestand wordt zowel de RWZI, de datum, de gemeten concentraties als het berekende rendement getoond.

2. Type afvalwater

Picklist type afvalwater
In dit keuzeblok dient gekozen te worden voor de effluent of de influent metingen. Indien voor een bepaalde stof zowel de influent als de effluent metingen gewenst zijn, dienen er twee verschillende rapportages gemaakt te worden.

3. Periode

Periode keuze
Voor de gewenste periode zijn er twee keuzemogelijkheden:

Rapportage over de gehele periode
In het blok periode kan de gewenste periode worden ingevuld. Default staat de oudste meetdatum en de meest recente meetdatum uit de Watson-database ingevuld. De rapportage zal gemaakt worden over de geselecteerde periode. Wijzigen van de periode is mogelijk door te klikken op het invoerveld. Er verschijnt een kalender waarmee de gewenste dag gekozen kan worden. De andere mogelijkheid is zelf een datum invoeren. Let hierbij op het format dd/mm/jjjj.
Rapportage per jaar
De resultaten worden berekend per jaartal in plaats van de geselecteerde periode. Er kan wel een periode worden ingesteld. De applicatie berekent dan de resultaten voor de jaartallen in de geselecteerde periode. Tevens wordt hierbij geaggregeerd voor alle jaren per stof (Rapportage: ‘Meetresultaten per stof’) of alle jaren per stof\RWZI-combinatie, afzonderlijke jaren per stof en alle jaren per stof (Rapportage: ‘Meetresultaten per stof\RWZI’). Deze functie is niet beschikbaar voor de berekende zuiveringsrendementen.

4. Stoffen

In het blok stoffen kan er gekozen worden voor één stof, meerdere stoffen of alle stoffen. Default worden alle stoffen geselecteerd. Met behulp van de knop “filter” kunnen er één of meerdere stoffen worden geselecteerd. Aanklikken van de knop “filter” levert het volgende scherm. stof selectie
In dit voorbeeld is “fluoran” ingevoerd in het zoekscherm. Vervolgens worden, na aanklikken van de knop 'Zoeken' alle stoffen getoond waar “fluoran” in voorkomt. Door het plaatsen van een vinkje voor de gewenste stof en een muisklik op het pijltje naar rechts wordt deze stof geselecteerd. Op deze manier kunnen meerdere stoffen gelijktijdig geselecteerd worden. Met een muisklik op de knop 'Doorgaan' wordt het startscherm weer zichtbaar. Alle geselecteerde stoffen zijn nu zichtbaar in het stoffen blok. De mogelijkheid bestaat ook om met stoflijsten te werken, dit komt terug onder punt 8.

5. Berekening

Picklist type berekening
Voor de berekening zijn er drie opties:

Berekening van het gehalte
Alle individuele meetgegevens bevinden zich in µg/liter in de database. Met deze gegevens worden de 5 verschillende kentallen berekend: minimum, mediaan, gemiddelde, P90 en maximum.
Berekening van de vracht
De vrachten worden door de Watson-applicatie berekend op basis van de dagdebieten en de gemeten concentraties. Indien de dagdebieten niet met de metingen worden aangeleverd, wordt gebruik gemaakt van het jaardebiet uit CBS database met RWZI gegevens. Dit jaardebiet wordt omgerekend naar een dagdebiet.
Berekening van de vracht/IE
Met behulp van het Inwoner Equivalent (IE) uit de CBS database met RWZI-gegevens wordt de jaarvracht per IE berekend.

6. Stroom/deelstroomgebied

stroomgebied keuze deelstroomgebied keuze
De selectie begint met een keuze van alle stroomgebieden of één van de vier stroomgebieden in Nederland. Vervolgens kan verder worden ingezoomd op het deelstroomgebied. Dit gaat alleen op voor het Rijnstroomgebied, omdat de Rijn uit vier deelstroomgebieden is opgebouwd. Zodra een stroom/deelstroomgebied is geselecteerd zullen in blok RWZI’s (par 7) alleen de RWZI’s geselecteerd kunnen worden die liggen in het betreffende stroom/deelstroomgebied. Wordt er geen selectie gemaakt dan worden alle RWZI’s in de berekening meegenomen.

7. RWZI

In het blok RWZI kan gekozen worden voor één RWZI, meerdere RWZI’s of alle RWZI’s. Default worden alle RWZI’s geselecteerd. Met behulp van de knop 'Filter' kunnen er één of meerdere RWI’s worden geselecteerd. Aanklikken van de knop 'Filter' levert het volgende scherm. RWZI keuze scherm
In dit voorbeeld is “Maas” ingevoerd in het zoekscherm. Na aanklikken van de knop 'Zoeken' worden vervolgens alle RWZI’s getoond waar “Maas” in voorkomt. Door het plaatsen van een vinkje voor de gewenste RWZI en een muisklik op het pijltje naar rechts wordt deze stof geselecteerd. Op deze manier kunnen meerdere RWZI’s geselecteerd worden. Met een muisklik op de knop 'Doorgaan' wordt het startscherm weer zichtbaar. Alle geselecteerde RWZI’s zijn nu zichtbaar in het RWZI-blok. De mogelijkheid bestaat ook om RWZI’s uit een bepaald stroom/deelstroomgebieden te selecteren, dit komt terug onder punt 6.

8. Stoflijsten

Een aantal veel gebruikte lijsten met stoffen zijn in dit blok gedefinieerd. Uitgangspunt vormt de stoffenlijst uit de RIWA-database Nieuwegein. De lijst met bestrijdingsmiddelen en medicijnen is aangevuld met stoffen die wel voorkomen in de Watson-database, maar niet in de RIWA-monitoring. Er kunnen meerdere stoflijsten worden geselecteerd. Selecteren gebeurt door een vinkje te zetten in de gewenste stoflijst(en). Er is geen relatie tussen dit blok stoflijsten en het blok stoffen.

9. Opties

export opties
Tot slot kan de gemaakte selectie worden geëxporteerd. Afhankelijk van de Windows instelling op de gebruikte computer kan gekozen worden voor een komma ',' of punt '.' als decimaalnotatie.

Uitvoer

Voor elk soort rapportage is de export verschillend.

Meetresultaten per stof

De bovenste 10 regels bevatten informatie over de selectie in de Watson-database. Er wordt kort aangegeven op welke selectiecriteria de export gebaseerd is. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd. export meetresultaten

Meetresultaten per stof per RWZI

De bovenste 10 regels bevatten informatie over de selectie in de Watson-database. Er wordt kort aangegeven op welke selectiecriteria de export gebaseerd is. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd. In vergelijking met de meetresultaten per stof worden in deze export ook de RWZI’s getoond. export per RWZI

Zuiveringsrendement

Ook bij de export voor het zuiveringsrendement worden de selectiecriteria getoond. In de gegevens zelf staan per RWZI de datum, het debiet en het totale inwoner equivalent weergegeven. Daarna volgen de concentratie van het influent en effluent (kolom J en L), waarbij wordt aangegeven of er gemeten wordt onder de rapportagegrens (kolom I en K). In kolom M staat het berekende zuiveringsrendement weergegeven. Kolom N en O bevatten een emissiefactor per mg/dag/ie. export zuiveringsrendementen