EmissieregistratieStikstofuitstoot in Nederland

Landbouw, industrie en verkeer zorgen voor stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden. Deze stoffen verspreiden zich in het milieu en zorgen, bij te hoge concentraties, voor overbemesting. Planten die bij deze stoffen gedijen, gaan dan domineren waardoor stikstofgevoelige soorten kunnen verdwijnen.

Ammoniak

Ammoniak wordt vooral uitgestoten vanuit de landbouw. Nederland is een klein land, met veel vee: vier miljoen koeien, twaalf miljoen varkens en 98 miljoen kippen. Boeren gebruiken mest van deze dieren als voedingsstoffen voor gewassen. Een deel van de mest verdampt als ammoniak en komt in de lucht.

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden worden vooral uitgestoten door het verkeer en de industrie. Het is één van de stoffen die vrijkomen bij verbranding in motoren en bij warmte- en elektriciteitsproductie. Naast de gevolgen voor het milieu, zijn deze stoffen ook schadelijk voor de gezondheid.Onderstaande gegevens tonen dat de stikstofuitstoot sinds het startjaar van de EU-rapportages (1990) fors is gedaald. De ammoniakuitstoot stabiliseerde zich de afgelopen jaren.

1990
2000
2013


Voldoet Nederland aan de norm?

Nederland voldoet nog niet aan de Europese norm voor ammoniak, wel voor stikstofoxiden. Natuurgebieden ondervinden daarmee nog te veel schade door stikstofuitstoot.

Naar verwachting brengt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hierin verbetering. Deze aanpak wordt op 1 juli 2015 van kracht. Vanaf die datum toetst Nederland nieuwe vergunningen op de effecten van de stikstofuitstoot. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de effecten op natuur en de economie.Emissieregistratie brengt uitstoot in kaart

Emissieregistratie brengt jaarlijks de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem in kaart. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid, onder anderen de PAS en de Kaderrichtlijn Water. Ook vormt het de basis voor vele rapportages, bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto).

Emissieregistratie is een breed samenwerkingsverband onder leiding van het RIVM.