Emissieregistratie

Nationale Broeikasgasemissies volgens IPCC

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2015, vastgesteld in maart 2017
Verklaring ontwikkeling emissies
Totalen per stof / sector Basisjaar 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015
Koolstofdioxide (CO2) 163 163 173 172 177 183 158 165
Industrie- en energiesector 94 94 98 98 102 101 95 100
Landbouw 8 8 8 7 7 10 7 7
Verkeer en vervoer 32 32 35 37 39 39 34 35
Gebouwde omgeving 29 29 32 29 29 33 22 24
                 
Methaan (CH4) 32 32 30 25 20 20 19 19
Landbouw 15 15 14 13 12 12 13 13
Afvalverwijdering 14 14 13 10 6 4 3 3
Energiesector 2 2 2 1 1 1 1 1
WKK gasmotoren 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 1,3 1,0 1,0
Overig 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2
                 
Distikstofoxide (N2O) 18 18 18 16 14 8 8 8
Landbouw 10 10 10 8 7 6 6 6
Industrie 7 7 7 7 6 1 1 1
Overig 1 1 1 1 1 1 1 1
                 
HFK's 7,6 5,6 7,6 4,8 1,7 2,7 2,3 2,3
                 
PFK's 2,3 2,7 2,3 1,9 0,4 0,3 0,1 0,1
                 
SF6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
                 
Totaal overige broeikasgassen 60 58 58 48 37 31 29 30
                 
Nationaal totaal volgens IPCC 223 221 232 220 214 214 188 195