Emissieregistratie

Nieuws

Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

09-05-2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald. De daling hangt samen met de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. Dat melden RIVM/Emissieregistratie en het CBS op basis van voorlopige cijfers.
Nederland heeft als doelstelling om in 2020 een broeikasgasuitstoot te hebben die 25 procent onder het niveau van 1990 ligt. In 2018 was de uitstoot 14,5 procent lager dan in 1990.
Lees verder...

Uitstoot vreugdevuren toegevoegd aan emissieregistratie

17-04-2019

Door het jaar heen worden op diverse plekken in Nederland traditionele vreugdevuren ontstoken. De Emissieregistratie - onder regie van het RIVM- heeft voor het eerst berekend hoe groot de uitstoot van vervuilende stoffen van deze vreugdevuren is. Naast fijnstof komen er ook PAKs vrij tijdens de vreugdevuren: 6 procent van de jaarlijkse uitstoot in Nederland.

In Nederland worden jaarlijks vreugdevuren ontstoken bij verschillende evenementen. De bekendste zijn de paasvuren en de nieuwjaarsvuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp. Daarnaast worden vreugdevuren ontstoken tijdens Sint Maarten, Meierbliss, Luilak en vinden er kerstboomverbrandingen plaats (zie figuur 1 voor de locaties van deze vreugdevuren).

Belasting- en emissiedata naar water per doelgroep 1990-2017 beschikbaar

22-03-2019

De belasting- en emissiegegevens naar water voor de reeks 1990-2017 zijn op nationaal niveau per doelgroep beschikbaar. De gegevens staan in twee bestanden bij de documenten.
De geregionaliseerde data worden eind juni verwacht.

11 april 2019: Uitnodiging voor het Emissiesymposium Water 2019

Op 11 april 2019 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares.

Het symposium wordt dit jaar gehouden bij De Observant, centraal gelegen in Amersfoort. Aan deelname zijn geen inschrijfkosten verbonden. Tijd: 9:30-16:30 Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort De lunch is inbegrepen.

Voorlopige programma Emissiesymposium Water.

Tijdens de middag van het Emissie Symposium worden meerdere workshops aangeboden. Op het inschrijfformulier kun u aangeven naar welke twee workshops uw voorkeur uit gaat. Uw daadwerkelijke keuze maakt u pas tijdens het symposium.

Correctie energiestatistieken door CBS

18-12-2018

Het CBS heeft op 18 december 2018 een correctie in het aardgasverbruik door de chemische industrie gemeld voor de jaren 2012-2017. Deze correctie leidt tot een stijging van de CO2 uitstoot in dezelfde periode. Het effect van het extra aardgasverbruik is verwerkt in de StatLine-tabellen van het CBS over CO2-uitstoot (IPCC), zoals die in september 2018 zijn gepubliceerd. In januari 2019 worden definitieve cijfers over CO2-uitstoot van 2017 bekend gemaakt door de Emissieregistratie. Hierin is alle andere verbeterde informatie ten opzichte van september 2018 verwerkt. Zie voor meer informatie over de correctie het nieuwsbericht van het CBS.

Emissiegegegevens 1990-2016 zijn beschikbaar.

26-07-2018

De emissiegegevens voor de reeks 1990-2016 zijn nu ook op niveau van emissieoorzaken beschikbaar en worden ook ruimtelijk verdeeld getoond. Hierbij is de emissiereeks voor de jaren 1990-2015 - indien nodig - op basis van de meest recente inzichten geactualiseerd. Meer achtergrondinformatie (verklaringen, methodiekwijzigingen) vindt u in de gebruikswijzer cijfers.

Emissierapportages broeikasgassen (NIR) en grootschalige luchtverontreiniging (IIR) 1990-2016

09-05-2018

De National Inventory Report 2018 met daarin de gegevens over de broeikasgassenemissies van Nederland in de periode 1990-2016 is gepubliceerd. Ook de Informative Inventory Report 2018 over de grootschalige luchtverontreinigende stoffen in dezelfde periode is te vinden op de site.
Tevens zijn vernieuwde onderliggende methoderapporten van de taakgroep Energie, Industrie en Afval (ENINA) en die van Productgebruik door particulieren, Bouw en Servicebedrijven (WESP) beschikbaar.

De definitieve emissies van de broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen voor 2016 zijn toegevoegd aan de tabellen IPPC en NEC en een beknopte duiding van de nieuwe emissies.

De definitieve cijfers voor 2016 per emissieoorzaak gecombineerd met ruimtelijke verdelingen van de emissies zal naar verwachting komende zomer op de site van de Emissieregistratie beschikbaar komen.

Geslaagd EmissieSymposium Water 5 april 2018

30-04-2018

Op donderdag 5 april jl. vond het jaarlijkse EmissieSymposium Water plaats in De Observant in Amersfoort. Er waren zo’n 100 deelnemers aanwezig uit verschillende geledingen, variërend van waterschappen, rijksoverheid, kennisinstituten, adviesbureaus en provincies. We kunnen terugkijken op een geslaagd symposium. Het verslag en de presentaties van het plenaire deel en de workshops zijn terug te vinden op de website van de Emissieregistratie.

Voorlopige emissies 2016 bekend

04-09-2017

In 2016 is de uitstoot van broeikasgassen licht gestegen. Deze stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijging van de CO2 emissie bij de chemische industrie vanwege een hogere productie en door meer aardgasverbruik voor verwarming van huizen en kantoren. De uitstoot van stikstofoxiden nam in 2016 wederom af. Voornamelijk door de verdere verschoning van het wagenpark vanwege emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-normen).

Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Emissieregistratie over 2016. Bij de bepaling van de voorlopige cijfers zijn voor een deel van de emissiebronnen nog niet alle benodigde gegevens aanwezig. Deze worden dan geschat of gelijk gehouden aan het 2015 cijfer.
Zie verder:
uitstoot-broeikasgassen-in-2016-licht-gestegen, Broeikasgassen, NEC-stoffen.

Update factsheet “Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s”

21-06-2017

De doelstelling van de EmissieRegistratie is jaarlijkse vaststelling van een dataset met eenduidige emissiegegevens. Voor het deelgebied riolering is een omvangrijke update uitgevoerd om de in de loop der tijd ontstane discrepantie tussen theorie en praktijkmetingen te dichten. Dit heeft geleid tot een grondige en fundamentele aanpassing van de factsheet ‘Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s’, waarin de laatste onderzoeksresultaten zijn verwerkt. De opzet van de factsheet is daarmee weer state of the art en de nieuwe emissiegetallen klaar voor gebruik. In achterliggend rapport zijn de verdere details van de gevolgde aanpak en resultaten beschreven.
Deltares02_R_170615_Achtergrondrapport_Emissieregistratie_Afvalwaterketen.pdf
Gegevens uit dit rapport zijn gebruikt voor de berekening van emissiecijfers die deze zomer op de emissieregistratie website zullen worden gepubliceerd.