Emissieregistratie

Nieuws

Voorlopige emissies 2016 bekend

04-09-2017

In 2016 is de uitstoot van broeikasgassen licht gestegen. Deze stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijging van de CO2 emissie bij de chemische industrie vanwege een hogere productie en door meer aardgasverbruik voor verwarming van huizen en kantoren. De uitstoot van stikstofoxiden nam in 2016 wederom af. Voornamelijk door de verdere verschoning van het wagenpark vanwege emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-normen).

Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Emissieregistratie over 2016. Bij de bepaling van de voorlopige cijfers zijn voor een deel van de emissiebronnen nog niet alle benodigde gegevens aanwezig. Deze worden dan geschat of gelijk gehouden aan het 2015 cijfer.
Zie verder:
uitstoot-broeikasgassen-in-2016-licht-gestegen, Broeikasgassen, NEC-stoffen.

Emissiegegegevens 1990-2015 zijn beschikbaar.

18-07-2017

De emissiegegevens voor de reeks 1990-2015 zijn nu ook op niveau van emissieoorzaken beschikbaar en worden ook ruimtelijk verdeeld getoond. Hierbij is de emissiereeks voor de jaren 1990-2014 is - indien nodig - op basis van de meest recente inzichten geactualiseerd. Meer achtergrondinformatie (verklaringen, methodiekwijzigingen) vindt u in de gebruikswijzer cijfers.

Update factsheet “Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s”

21-06-2107

De doelstelling van de EmissieRegistratie is jaarlijkse vaststelling van een dataset met eenduidige emissiegegevens. Voor het deelgebied riolering is een omvangrijke update uitgevoerd om de in de loop der tijd ontstane discrepantie tussen theorie en praktijkmetingen te dichten. Dit heeft geleid tot een grondige en fundamentele aanpassing van de factsheet ‘Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s’, waarin de laatste onderzoeksresultaten zijn verwerkt. De opzet van de factsheet is daarmee weer state of the art en de nieuwe emissiegetallen klaar voor gebruik. In achterliggend rapport zijn de verdere details van de gevolgde aanpak en resultaten beschreven.
Deltares02_R_170615_Achtergrondrapport_Emissieregistratie_Afvalwaterketen.pdf
Gegevens uit dit rapport zijn gebruikt voor de berekening van emissiecijfers die deze zomer op de emissieregistratie website zullen worden gepubliceerd.

Nieuwsbrief Emissieregistratie -Water

23-12-2013

Recente ontwikkelingen
Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden (het updaten van de jaarlijkse emissiecijfers) hebben wij ons in 2013 wat specifieker verdiept in een aantal bronnen en stoffen. Dit heeft onder andere geleid tot een nieuwe bron “erfafspoeling van nutriënten”. Verder zijn onder andere de emissie van lood vanuit de sportvisserij, emissies van PAK via atmosferische depositie en emissies vanuit vuurwerk nader onderzocht en aangepast. Al deze bronnen zullen op het Emissie Symposium op 13 maart 2014 de revue passeren. Daarnaast is de Watson-database, een database met in- en effluentgegevens van emerging substances, binnenkort als internetapplicatie beschikbaar op de website van de EmissieRegistratie. Deze internetapplicatie zal officieel gelanceerd worden tijdens het Emissie Symposium. Tot slot kan gemeld worden dat RIVM de website van de Emissieregistratie (www.Emissieregistratie.nl) in een nieuw jasje heeft gestoken. Er is een nieuwe kaartfunctionaliteit geïntroduceerd, waardoor het maken van emissiekaartjes op de site een stuk sneller is geworden.

Aanstaande ontwikkelingen
Een terugkerend thema binnen de Emissieregistratie is hoe om te gaan met de betrouwbaarheid van de gegevens. Eind 2013 hebben we een begin gemaakt met het op een andere manier schatten van deze betrouwbaarheden. Hier zullen we in 2014 een vervolg aan geven.
Medio 2013 is een nieuwe dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen verschenen, waarin een aantal nieuwe stoffen zijn toegevoegd aan de lijst van Prioritaire Stoffen. Binnen de Emissieregistratie zal in 2014 gewerkt worden aan een verdere inventarisatie en verfijning van de bronnen van deze stoffen. Ook is er (onder waterbeheerders) al enige tijd onvrede over de manier waarop emissies van bestrijdingsmiddelen berekend worden voor de EmissieRegistratie, en de discrepantie die dit oplevert met bijvoorbeeld monitoringsresultaten van waterschappen. In 2014 zullen we onderzoeken hoe we deze twee werelden beter op elkaar kunnen laten aansluiten.
Tijdens een regio-overleg georganiseerd vanuit de Emissieregistratie werd in 2011 de intentie uitgesproken om beheerders een hulpmiddel te bieden voor het berekenen van emissies op basis van eigen gebiedskennis. Begin 2014 zal er een tool beschikbaar worden gesteld waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. De tool – in de vorm van een spreadsheet – bevat informatie per locator (bijv. oeverlengte, aantal ligplaatsen van recreatievaartuigen of aantal vaartuigen per km) per afwateringseenheid. De geleverde locator kan voor een beheerder behulpzaam zijn bij het berekenen van de emissies per afwateringseenheid, door deze te vervangen door eigen gebiedsdata. Met deze tool is het mogelijk om de regionale cijfers te verbeteren, wordt ook de bruikbaarheid van de emissiecijfers gecheckt en verbetert en levert het de beheerder nuttige gebiedsinformatie op gebaseerd op landelijk beschikbare data. Tijdens het Emissie Symposium zal een workshop gewijd worden aan het werken met deze spreadsheet.