Emissieregistratie

Nieuws

5 april 2018: Uitnodiging voor het Emissiesymposium Water 2018

06-03-2018

Op 5 april 2018 vindt het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares. Het symposium wordt dit jaar gehouden bij De Observant, centraal gelegen in Amersfoort. Aan deelname zijn geen inschrijfkosten verbonden. Voorlopige programma Emissiesymposium Water .

Voorlopige emissies 2016 bekend

04-09-2017

In 2016 is de uitstoot van broeikasgassen licht gestegen. Deze stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijging van de CO2 emissie bij de chemische industrie vanwege een hogere productie en door meer aardgasverbruik voor verwarming van huizen en kantoren. De uitstoot van stikstofoxiden nam in 2016 wederom af. Voornamelijk door de verdere verschoning van het wagenpark vanwege emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-normen).

Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Emissieregistratie over 2016. Bij de bepaling van de voorlopige cijfers zijn voor een deel van de emissiebronnen nog niet alle benodigde gegevens aanwezig. Deze worden dan geschat of gelijk gehouden aan het 2015 cijfer.
Zie verder:
uitstoot-broeikasgassen-in-2016-licht-gestegen, Broeikasgassen, NEC-stoffen.

Emissiegegegevens 1990-2015 zijn beschikbaar.

18-07-2017

De emissiegegevens voor de reeks 1990-2015 zijn nu ook op niveau van emissieoorzaken beschikbaar en worden ook ruimtelijk verdeeld getoond. Hierbij is de emissiereeks voor de jaren 1990-2014 is - indien nodig - op basis van de meest recente inzichten geactualiseerd. Meer achtergrondinformatie (verklaringen, methodiekwijzigingen) vindt u in de gebruikswijzer cijfers.

Update factsheet “Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s”

21-06-2107

De doelstelling van de EmissieRegistratie is jaarlijkse vaststelling van een dataset met eenduidige emissiegegevens. Voor het deelgebied riolering is een omvangrijke update uitgevoerd om de in de loop der tijd ontstane discrepantie tussen theorie en praktijkmetingen te dichten. Dit heeft geleid tot een grondige en fundamentele aanpassing van de factsheet ‘Effluenten RWZI’s, regenwaterriolen, niet aangesloten riolen, overstorten en IBA’s’, waarin de laatste onderzoeksresultaten zijn verwerkt. De opzet van de factsheet is daarmee weer state of the art en de nieuwe emissiegetallen klaar voor gebruik. In achterliggend rapport zijn de verdere details van de gevolgde aanpak en resultaten beschreven.
Deltares02_R_170615_Achtergrondrapport_Emissieregistratie_Afvalwaterketen.pdf
Gegevens uit dit rapport zijn gebruikt voor de berekening van emissiecijfers die deze zomer op de emissieregistratie website zullen worden gepubliceerd.