Emissieregistratie

Nieuws

Zijn watervogels mede verantwoordelijk voor de eutrofiering van oppervlaktewater?

06-07-2021

Zijn watervogels mede verantwoordelijk voor de eutrofiering van oppervlaktewater? Deltares heeft samen met SOVON onderzoek gedaan naar de betekenis van vogelmest voor de nutriëntenbalans van Nederlandse oppervlaktewateren.

Voorlopige kwartaalcijfers broeikasgas-emissies gepubliceerd.

16-06-2021

Sinds dit jaar is er een bij het CBS ontwikkelde methodiek beschikbaar om nog eerder dan voorheen in een bepaald jaar een voorlopige schatting te maken van de broeikasgas-emissiecijfers van jaar ervoor. Daardoor publiceerden wij afgelopen maart reeds voorlopige cijfers over 2020. Sinds vandaag zijn daar de cijfers bij gekomen over het eerste kwartaal van 2021. Zie de voorlopige kwartaalcijfers van de broeikasgassen.

Het National Inventory Report 2021 en het Informative Inventory Report 2021 zijn beschikbaar op de website.

22-04-2021

Vanaf heden zijn het National Inventory Report 2021 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2021 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen beschikbaar op de website onder Documentatie. Met deze rapporten voldoet Nederland aan zijn jaarlijkse verplichting met betrekking tot internationale verdragen, waaronder het Klimaatverdrag en de VN Conventie voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Beide rapporten beschrijven de emissies van 1990 tot en met 2019.

Daarnaast zijn vijf methoderapporten beschikbaar gesteld over consumentenemissies, emissies uit de industrie, de landbouw, verkeer en vervoer en uit landgebruik en bosbouw. Dit zijn technische rapportages die de werkwijze en de methodiek voor het bepalen van de emissies op Nederlands grondgebied verantwoorden. Ook deze rapporten zijn te vinden onder Documentatie.

CO2 emissies in 2020 versneld afgenomen, deels door lockdownmaatregelen

12-03-2021

De broeikasgasemissies daalden – volgens voorlopige cijfers – in 2020 met ruim 8 procent naar 166 megaton CO2-equivalent. Zie de voorlopige kwartaalcijfers van de broeikasgassen. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990. De doelstelling van Urgenda, een minimale broeikasgasreductie van 25 procent (1990–2020), ligt binnen de onzekerheidsmarge van deze raming. De afname in 2020 is aanzienlijk groter dan voorgaande jaren. Dit komt slechts voor een deel door de lockdownmaatregelen. De grootste reductie is behaald in de energiesector. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS en RIVM/Emissieregistratie over de broeikasgasuitstoot in 2020 volgens de IPCC-richtlijnen. Begin 2022 zullen de definitieve cijfers bekend worden op basis waarvan Nederland internationaal rapporteert.

Uitstoot door de sector ‘Elektriciteit’ meest gedaald

De grootste daling van de broeikasgasuitstoot in het afgelopen jaar is te zien in de elektriciteitssector (-21% ten opzichte van 2019). Deze daling hangt samen met het afgenomen steenkoolverbruik. Dit heeft diverse oorzaken. Ten eerste het sluiten van de Hemwegcentrale (Amsterdam) eind 2019 en het grotendeels stil liggen van de Riverstonecentrale (Maasvlakte) afgelopen jaar vanwege storingen. Ten tweede hadden de kolencentrales te maken met hogere kolen- en CO2 – prijzen, dat een concurrentienadeel veroorzaakte ten opzichten van aardgascentrales. Verder daalde de vraag naar elektriciteit uit centrales door de toename van hernieuwbare bronnen. En tenslotte nam vanwege de coronacrisis de totale vraag naar elektriciteit in Nederland en in de buurlanden af.

Ontwikkelingen overige sectoren

De emissies door de mobiliteitssector nam met 11 procent af ten opzichte van 2019; belangrijkste reden is minder personenvervoer over de weg vanwege de lockdownmaatregelen. In de sectoren landbouw en gebouwde omgeving daalde de broeikasgasuitstoot licht. In de industrie bleven de emissies op ongeveer hetzelfde niveau als in 2019.

Eerste vroege jaarraming dankzij nieuwe kwartaalramingen

Deze eerste jaarraming van de uitstoot van broeikasgassen is het resultaat van de in 2020 door het CBS ontwikkelde kwartaalraming volgens de IPCC richtlijnen. Deze kwartaalraming is ontwikkeld om sneller inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de emissies. Definitieve cijfers over de uitstoot van broeikasgassen in 2020 zullen begin 2022 beschikbaar komen. Deze definitieve cijfers kunnen iets anders uitvallen vanwege actuelere statistieken die later in het jaar beschikbaar komen. De reductie ten opzichte van 1990 kan tussen de 23 en 26 procent uitkomen.

Grafiek 1. Uitstoot broeikasgassen conform IPCC

Kleine correctie op de definitieve broeikasgascijfers

12-03-2021

Als gevolg van een herberekening is een correctie toegepast op de eerder vastgestelde emissiereeks broeikasgassen 1990-2019. Dit heeft tot gevolg dat de emissie van CO2 bij de sector Elektriciteitsproductie 0,4 Mton lager uitvalt dan eerder gepresenteerd. Daarmee valt ook het nationaal totaal 0,4 Mton lager uit. De emissietabel toont nu de bijgewerkte emissiecijfers.

Definitieve emissiecijfers over 2019 bekend

15-02-2021

Daling ammoniakemissies
Er is een daling van de ammoniakemissies (NH3) van 6 kiloton te zien tussen 2018 en 2019; dit komt neer op een daling van bijna 5 procent. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vermindering van het aantal dieren. Ook komt dat door meer emissiearme varkensstallen en een verplichting van mestverdunning voor boeren op klei- en veengrond bij gebruik van de sleepvoetbemester.

De emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM2.5) laten dezelfde gestage afname zien als de afgelopen jaren.

Uitstoot condenseerbaar fijnstof toegevoegd aan de houtstookemissies
De emissies van fijnstof zijn met een kwart toegenomen van ongeveer 12 tot 16 kiloton. Dit komt door de toevoeging van de uitstoot van condenseerbaar fijnstof aan de reeds aanwezige fijnstofuitstoot (vaste deeltjes) door sfeerverwarming in de Emissieregistratie. De uitstoot van fijnstof door houtverbranding is te splitsen in twee soorten: de vaste stofdeeltjes, waaronder roet, en het zogeheten condenseerbaar fijnstof. Deze nieuwe bron is met terugwerkende kracht toegevoegd vanaf 1990. De fijnstofuitstoot vertoont over de hele periode nog steeds een dalende trend.
Naast condenseerbaar fijnstof zijn dit jaar ook koelaggregaten toegevoegd als nieuwe emissiesoorzaak in de Emissieregistratie; dit levert onder andere 4 kton extra Nox uitstoot op.

Uitstoot broeikasgassen verder gedaald
Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (distikstofoxide N2O) en zogenoemde F-gassen zorgen voor de opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen wordt weergegeven in megaton (is miljard kilo) CO2-equivalenten. In 2019 was die uitstoot in Nederland 181,1 megaton CO2-equivalenten. Dat is 5,6 megaton (3 procent) minder dan in 2018. De uitstoot van methaan, lachgas en de zogenoemde F-gassen is tussen 1990 en 2019 53 procent minder geworden. De uitstoot van CO2 lag in 2019 5,3 procent lager dan in 1990.

Rapporten Emissieregistratie
De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband tussen diverse instituten onder regie van het RIVM. De Emissieregistratie stelt jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. Daarnaast verdeelt de Emissieregistratie de emissies ruimtelijk over Nederland zodat bekend is waar de emissies vrijkomen. Verder houdt de Emissieregistratie bij of Nederland zich aan de internationale klimaatverplichtingen houdt (UNFCCC, Kyoto protocol), en aan de richtlijnen op het gebied van grootschalige luchtverontreiniging (NECD, Göteborg protocol). Hiervoor stelt de Emissieregistratie jaarlijks namens Nederland twee rapporten op: het National Inventory Report 2020 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2020 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

De invloed van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus speelde bij de 2019-cijfers nog geen rol.

Geregionaliseerde emissies voor water zijn weer via de website beschikbaar.

15-12-2020

De geregionaliseerde emissies voor water zijn via de website beschikbaar.

Verslag Emissie Symposium Water 6 oktober 2020

23-10-2020


Het verslag van het Emissie Symposium Water van 6 oktober 2020 staat online en is te lezen of te downloaden. Een link naar zowel de pdf als de video van de presentatie is opgenomen in het verslag.

Maand- en kwartaalraming broeikasgasemissies conform IPCC

10-09-2020

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een studie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is om emissies van broeikasgassen al in het lopende jaar te ramen op basis van maand en/of kwartaalcijfers volgens de IPCC richtlijnen. Het blijkt mogelijk om met gerapporteerde nauwkeurigheid maandcijfers te bepalen voor CO2-emissies en voor alle broeikasgassen op kwartaalbasis. Meer informatie en het onderliggende rapport zijn hier te vinden.

Juli-editie van de nieuwsbrief Emissieregistratie -Water

11-08-2020

In de juli-editie van de Juli-Nieuwsbrief Emissieregistratie Water wordt onder andere ingegaan op:
- Het Emissiesymposium 2020;
- Geregionaliseerde dataset Water is vertraagd;
- Verbeterpunten 2020.

De nieuwe reeks emissiegegevens 1990-2018 is beschikbaar.

05-08-2020

De emissiegegevens voor de reeks 1990-2018 zijn nu ook op niveau van emissieoorzaken beschikbaar en worden ook ruimtelijk verdeeld getoond. Hierbij is de emissiereeks voor de jaren 1990-2017 - indien nodig - op basis van de meest recente inzichten geactualiseerd en het nieuwe emissiejaar 2018 is toegevoegd. Meer achtergrondinformatie (verklaringen, methodiekwijzigingen) vindt u in de gebruikswijzer cijfers. Helaas is de geregionaliseerde data voor water vertraagd. In de nieuwe dataset ontbreekt vooralsnog de regionalisatie voor de belasting naar oppervlaktewater en de emissies op riool. De verwachting is dat de geregionaliseerde data na de zomerperiode aan de website worden toegevoegd. De nationale totalen zijn wel beschikbaar op de gebruikswijzer cijfers.. Voor vragen kunt u terecht bij emissieregistratie@rivm.nl

Emissie Symposium Water: Progamma en aanmelden

23-07-2020

Op dinsdag 6 oktober zal het eerste online Emissie Symposium Water plaatsvinden van 13.30 tot 16.00 uur. Het symposium (zie programma) bestaat uit twee blokken van één uur, waarin telkens twee onderwerpen aan bod komen. Tussen de twee blokken door zal een korte pauze worden ingelast. Deelname is alleen mogelijk na inschrijving via het aanmeldingsformulier.

Update Watson database

12-06-2020

De Watson database is afgelopen jaar aangevuld met extra metingen van in- en effluentgegevens en bevat nu ruim 240.000 metingen in de periode 1990-2018. De database is op deze site hier te raadplegen.
Een overzichtsartikel van de update van de Watson database is te vinden in het kennismagazine op de site van h2owaternetwerk

Emissierapportages broeikasgassen (NIR) en grootschalige luchtverontreiniging (IIR) 1990-2018 (inclusief onderliggende rapportages)

08-05-2020

De National Inventory Report 2020 met daarin de gegevens over de broeikasgassenemissies van Nederland in de periode 1990-2018 is gepubliceerd. Ook de Informative Inventory Report 2020 over de grootschalige luchtverontreinigende stoffen in dezelfde periode is te vinden op de site.
Tevens zijn vernieuwde onderliggende methoderapporten van de taakgroep Energie, Industrie en Afval (ENINA) en die van Productgebruik door particulieren, Bouw en Servicebedrijven (WESP) beschikbaar.
Op de documentenpagina vindt u daarnaast de methoderapporten van LULUCF, Verkeer en Vervoer en Landbouw (in deze ronde niet gewijzigd).

De definitieve emissies van de broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen voor 2018 zijn toegevoegd aan de tabellen IPCC en NEC.

Broeikasgasemissies uit landgebruik

09-04-2020

Begin april is het rapport Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands gepubliceerd. Hierin staat de methodiek beschreven voor de jaarlijkse rapportage van emissies en verwijdering van broeikasgassen van het Nederlandse landgebruik, zoals bos, gras- en akkerland en geoogste houtproducten. Op basis hiervan rapporteert Nederland de emissies aan de VN Klimaatconventie (UNFCCC) en het Kyoto Protocol (KP).

Meer informatie en het rapport zijn te vinden op de pagina van de WUR.
Het rapport is ook als document te vinden op deze website.

Disclaimer "Uit- en afspoeling Landelijk gebied"

24-01-2020

De disclaimer heeft betrekking op emissies naar oppervlaktewater door uit- en afspoeling van stikstof en fosfor via landbouw- en natuurgronden.

Schatting van de nutrienten bijdrage van watervogels op oppervlakte water.

17-12-2019

In 2018 is voor een aantal voorbeeldgebieden een inschatting gemaakt van de bijdrage van watervogels aan de totale hoeveelheid nutrienten in dat gebied. De resultaten hiervan zijn te vinden in deze memo (Memo nutrientenbelasting watervogels). In 2019 zal een vervolg worden gegeven aan deze notitie door het realiseren van een landelijke, geregionaliseerde inschatting van deze bron.