Emissieregistratie

Nieuws

Definitieve emissiecijfers 2015 gepubliceerd in NEC en Kyoto tabellen

30-03-2017

Twee aparte tabellen tonen de definitieve emissies 1990-2015 volgens de rekenwijze voor Kyoto (broeikasgassen) en de NEC stoffen(incl. Fijn stof). Wat betreft broeikasgassen valt vooral de toename van de CO2 emissie op. Deze toename is het gevolg van hogere elektriciteitsproductie en daarmee samenhangende toename van steenkool gebruik en door meer aardgasverbruik voor ruimteverwarming. De wintermaanden van 2015 waren minder zacht dan in 2014.

De uitstoot van stikstofoxiden daalde in 2015 verder door emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-normen). De totale uitstoot van ammoniak tussen 1990 en 2015 is met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Het nationaal totaal van Nederland,127,6 kiloton in 2015, ligt daardoor net onder het plafond dat de Europese Unie hieraan stelt (128 kiloton).

Zie verder de pagina's Broeikasgassen, NEC-stoffen stoffen. Dit is een voorpublicatie van de definitieve cijfers, alle andere emissiecijfers binnen de website tonen nog de dataset 1990 - 2014.

Uitnodiging voor de Workshop "Zicht op Zeer Zorgwekkende Stoffen".

07-02-2017

Het overheidsbeleid heeft als doel de Zeer Zorgwekkende Stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren door bronaanpak, emissieminimalisatie en innovatie/substitutie. Op 10 april 2017 organiseren RIVM en InfoMil een workshop over informatie-uitwisseling over deze stoffen. De workshop is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor zowel lucht als water. Info en aanmelding: Workshop Zicht op ZZS.

Voorlopige emissies 2015 bekend

05-09-2016

Omdat 2015 wat minder warm was dan het uitzonderlijk warme 2014 werd er meer aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. Dit en de hogere uitstoot vanuit de energiesector zorgden voor een stijging van de uitstoot van CO2. De uitstoot van stikstofoxiden daalde in 2015 verder door emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-normen). Zie verder de pagina's Broeikasgassen, NEC-stoffen.

Nieuwe data van dataset 1990-2014 gepubliceerd.

29-06-2016

De meest recente nationale emissiegegevens voor de emissiejaren 1990-2014 zijn nu beschikbaar. Ook de nieuwe regionaal verdeelde emissies worden getoond. Meer achtergrondinformatie (verklaringen, methodiekwijzigingen) vindt u in de gebruikswijzer cijfers.

Definitieve emissiecijfers 2014 gepubliceerd in NEC en Kyoto tabellen

12-04-2016

Twee aparte tabellen tonen de definitieve emissies 1990-2014 volgens de rekenwijzet voor Kyoto (broeikasgassen) en de NEC (National Emission Ceiling, de grootschalige luchtverontreiniging). Door het uitzonderlijk warme weer werd er in 2014 minder aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. Dit droeg bij aan de dalingen in de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden. De groei van de melkveestapel zorgde voor een toename in de uitstoot van ammoniak. Zie verder de pagina's Broeikasgassen, NEC-stoffen Broeikasgassen, NEC-stoffen. Dit is een voorpublicatie van de definitieve cijfers, alle andere emissiecijfers binnen de website tonen nog de dataset 1990 - 2013.

Dieselemissies verkeer

26-10-2015

Recent is er veel ophef ontstaan over de NOx-emissies van dieselauto’s (Dieselgate) In zowel de Emissieregistratie, de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten (GCN), de NSL-monitoring en AERIUS voor de PAS (programmatische aanpak stikstof) wordt gewerkt met praktijkemissiefactoren, gebaseerd op TNO-metingen. TNO, PBL, CBS en RIVM (de partners bij de Emissieregistratie) hebben naar de praktijkwaarnemingen voor de emissie van stikstofoxiden gekeken om de kwaliteit van de emissiecijfers te verbeteren en de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit beter te kunnen verklaren. Zie verder het methoderapport verkeer. Paragraaf 1.6 beschrijft hoe de emissiefactoren werden bepaald.

Voorlopige emissies 2014 bekend

01-09-2015

Door het uitzonderlijk warme weer werd er in 2014 minder aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. Dit droeg bij aan de dalingen in de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden. De groei van de melkveestapel zorgde voor een toename in de uitstoot van ammoniak. Zie verder de pagina's Broeikasgassen, NEC-stoffen. Dit is een publicatie van de voorlopige cijfers voor 2014, en de definitieve cijfers voor de jaren 1990 - 2013

Verslag Emissiesymposium Lucht beschikbaar

02-07-2015

Het verslag van het tweede RIVM Emissiesymposium Lucht 2015 is beschikbaar. Het verslag vindt u hier. Ook de presentaties van de sprekers treft u daar aan en een korte fotoimpressie.

Stikstofuitstoot fors gedaald

16-06-2015

De uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden komt voornamelijk van de landbouw, industrie en verkeer. Deze stoffen verspreiden zich in het milieu en zorgen bij te hoge concentraties dat planten die bij deze stoffen gedijen, gaan domineren. Hierdoor kunnen stikstofgevoelige soorten verdwijnen. Ammoniak Ammoniak wordt vooral uitgestoten vanuit de landbouw. Nederland is een klein land, met veel vee: vier miljoen koeien, twaalf miljoen varkens en 98 miljoen kippen. Boeren gebruiken mest van deze dieren als voedingsstoffen voor gewassen. Een deel van de mest verdampt als ammoniak en komt in de lucht. De ammoniakuitstoot voldoet nog niet aan de norm en is de afgelopen jaren gestabiliseerd. Het is de ambitie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) om de stikstofuitstoot terug te brengen, zodat deze aan de norm voldoet. Deze aanpak wordt op 1 juli 2015 van kracht. Vanaf die datum toetst Nederland nieuwe vergunningen op de effecten van de stikstofuitstoot. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de effecten op natuur en de economie. Stikstofoxiden Stikstofoxiden (stikstofoxide en stikstofdioxide) worden vooral uitgestoten door het verkeer en de industrie. Het is één van de stoffen die vrijkomen bij verbranding in motoren en bij warmte- en elektriciteitsproductie. Naast de gevolgen voor het milieu, zijn deze stoffen ook schadelijk voor de gezondheid.

Verslag Emissiesymposium water online

Het verslag van het Emissie Symposium van 2 april jl is vanaf nu beschikbaar. De presentaties van het plenaire deel en de workshops zijn terug te vinden op de website van de EmissieRegistratie . Het verslag vindt u hier. Met de aangebrachte “links” in het verslag komt u direct op de juiste pagina van de website terecht.

Betere informatie over ammoniakemissies

16-03-2015

De berekende ammoniakemissies in Nederland blijven dalen. Wel blijkt voor de periode 1990-2013 dat de totale emissie van ammoniak hoger is dan eerder gerapporteerd. De ammoniakemissies kunnen dankzij betere waarnemingen nauwkeuriger worden berekend en een aantal nieuwe bronnen zijn toegevoegd. De emissies van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en niet methaan vluchtige organische stoffen blijven licht dalen. RIVM verzamelt en rapporteert de emissiecijfers samen met partnerinstituten in het project Emissieregistratie. Op basis van nieuw onderzoek konden bepaalde emissiefactoren voor ammoniak nauwkeuriger worden berekend. Zo is geconstateerd dat er per varken meer ammoniak wordt uitgestoten dan eerder verondersteld. Daarnaast blijkt de mest die over het land wordt verspreid meer stikstof te bevatten, waardoor er meer ammoniak vrijkomt. Verder is berekend dat de bijdrage van wegverkeer aan de ammoniakuitstoot in Nederland hoger is dan eerder gerapporteerd. Eén van de bronnen die volgens internationale voorschriften (EMEP Guidebook 2013) nu is meegenomen in de berekeningen, is de uitstoot van ammoniak door gewassen terwijl ze rijpen (‘gewasafrijping’) en na de oogst (‘gewasresten’). Hetzelfde geldt voor de ammoniak die vrijkomt bij het gebruik van compost (zoals van gft-afval) en het slib van rioolwater¬zuiverings-installaties. Het RIVM verzamelt en analyseert de cijfers. Behalve bovengenoemde stoffen gaat het om de uitstoot van koolmonoxide, fijn stof, zware metalen en persistente organische stoffen. De uitstoot van al deze stoffen is tussen 1990 en 2013 gedaald. Dit komt vooral door schonere auto’s en brandstoffen en door emissiebeperkende maatregelen in de industrie.

Uitstoot broeikasgassen licht gedaald in 2013

16-03-2015

De uitstoot van broeikasgassen nam in 2013 licht af ten opzichte van 2012. De afname van 0,5 miljoen ton CO2-equivalenten is volledig toe te schrijven aan de daling van de CO2 emissies.De uitstoot van CO2 door industrie en verkeer is in 2013 gedaald met circa 2,2 miljoen ton CO2-equivalenten . Dit kwam door een lagere productie, een schoner autopark en minder verkeer. Deze daling werd voor een groot deel teniet gedaan door het koude voorjaar van 2013. Hierdoor werd meer aardgas verstookt voor de verwarming van woningen en kantoren. De uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg constant. Dit blijkt uit de definitieve cijfers over 2013 voor luchtemissies van de Emissieregistratie. De broeikasgascijfers zijn voor de gehele reeks 1990-2013 voor het eerst berekend volgens de meest recente IPCC-guidelines. Met name hierdoor en door een methodewijziging bij de bepaling van methaan in de landbouwsector is de uitstoot in 2012 bijna 5 megaton CO2-equivalenten hoger ten opzichte van vorig jaar.

Definitieve emissiecijfers 2013 gepubliceerd in NEC en Kyoto tabellen

16-03-2015

Twee aparte tabellen tonen de definitieve emissies 1990-2013 volgens de rekenwijze van de rapportage voor Kyoto (broeikasgassen) en de NEC (National Emission Ceiling, de grootschalige luchtverontreiniging). Zie verder de pagina's Broeikasgassen, NEC-stoffen. Dit is een voorpublicatie van de definitieve cijfers, alle andere emissiecijfers binnen de website tonen nog de voorlopige dataset 1990 - 2013

NEC-rapportage 1990-2013 gepubliceerd

16-03-2015

De jaarlijkse EMEP-rapportage, (Informative Inventory report) over de emissies in Nederland in het kader van de grootschalige luchtverontreiniging is gereed. De emissies van alle gerapporteerde stoffen Nederland blijven in 2013 dalen. De uitstoot van ammoniak is door meer nauwkeurig informatie over de gehele periode 1990-2013 gestegen.

Nieuwsbrief Emissieregistratie -Water

23-12-2013

Recente ontwikkelingen
Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden (het updaten van de jaarlijkse emissiecijfers) hebben wij ons in 2013 wat specifieker verdiept in een aantal bronnen en stoffen. Dit heeft onder andere geleid tot een nieuwe bron “erfafspoeling van nutriënten”. Verder zijn onder andere de emissie van lood vanuit de sportvisserij, emissies van PAK via atmosferische depositie en emissies vanuit vuurwerk nader onderzocht en aangepast. Al deze bronnen zullen op het Emissie Symposium op 13 maart 2014 de revue passeren. Daarnaast is de Watson-database, een database met in- en effluentgegevens van emerging substances, binnenkort als internetapplicatie beschikbaar op de website van de EmissieRegistratie. Deze internetapplicatie zal officieel gelanceerd worden tijdens het Emissie Symposium. Tot slot kan gemeld worden dat RIVM de website van de Emissieregistratie (www.Emissieregistratie.nl) in een nieuw jasje heeft gestoken. Er is een nieuwe kaartfunctionaliteit geïntroduceerd, waardoor het maken van emissiekaartjes op de site een stuk sneller is geworden.

Aanstaande ontwikkelingen
Een terugkerend thema binnen de Emissieregistratie is hoe om te gaan met de betrouwbaarheid van de gegevens. Eind 2013 hebben we een begin gemaakt met het op een andere manier schatten van deze betrouwbaarheden. Hier zullen we in 2014 een vervolg aan geven.
Medio 2013 is een nieuwe dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen verschenen, waarin een aantal nieuwe stoffen zijn toegevoegd aan de lijst van Prioritaire Stoffen. Binnen de Emissieregistratie zal in 2014 gewerkt worden aan een verdere inventarisatie en verfijning van de bronnen van deze stoffen. Ook is er (onder waterbeheerders) al enige tijd onvrede over de manier waarop emissies van bestrijdingsmiddelen berekend worden voor de EmissieRegistratie, en de discrepantie die dit oplevert met bijvoorbeeld monitoringsresultaten van waterschappen. In 2014 zullen we onderzoeken hoe we deze twee werelden beter op elkaar kunnen laten aansluiten.
Tijdens een regio-overleg georganiseerd vanuit de Emissieregistratie werd in 2011 de intentie uitgesproken om beheerders een hulpmiddel te bieden voor het berekenen van emissies op basis van eigen gebiedskennis. Begin 2014 zal er een tool beschikbaar worden gesteld waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. De tool – in de vorm van een spreadsheet – bevat informatie per locator (bijv. oeverlengte, aantal ligplaatsen van recreatievaartuigen of aantal vaartuigen per km) per afwateringseenheid. De geleverde locator kan voor een beheerder behulpzaam zijn bij het berekenen van de emissies per afwateringseenheid, door deze te vervangen door eigen gebiedsdata. Met deze tool is het mogelijk om de regionale cijfers te verbeteren, wordt ook de bruikbaarheid van de emissiecijfers gecheckt en verbetert en levert het de beheerder nuttige gebiedsinformatie op gebaseerd op landelijk beschikbare data. Tijdens het Emissie Symposium zal een workshop gewijd worden aan het werken met deze spreadsheet.

ETS versus niet ETS

09-09-2013

Deze ronde is voor de eerste keer een overzicht opgenomen waarin de broeikasgasemissies per sector zijn gescheiden in emissies welke onder de Emissiehandel (ETS) vallen en emissies die niet onder de emissiehandel vallen (ESD of effort sharing decission). Het gaat hier om de broeikasgasemissies volgens de definities van de 3e handelsperiode (2013-2020) over de periode 2005-2012. Nederland moet ten opzichte van 2005 in 2015 een reductie bereiken van 16%. Met deze tabel is het mogelijk om dit per doelgroep te kwantificeren. Zie de pagina over ETS / niet-ETS.

Ook kaarten op 1x1 km

03-06-2013

Voor enkele beleidsrelevante stoffen toont de website nu ook kaarten op 1x1 km2 (Nederland) en 5x5 km2 (Noordzee). Het betreft de emissies naar lucht van de volgende stoffen: ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxiden (SO2), fijn stof (PM10) en koolstofdioxide (CO2).